Клейноди України. З історії дер­жавної і національної символіки

Київ, 1991.

Комплект з 33-х кольорових ху­дожніх сувенірних листівок. Виданий редакцією журналу “Філософська і соціологічна дум­ка” за участю Видавництва гума­нітарної літератури “Абрис”.
Нині одне з найгостріших пи­тань громадського життя респуб­ліки — визначення державних і національних символів України. У численних статтях і промовах обстоюються різні їх варіанти. Проте гарячі емоції й поспішні висновки тут нерідко замінюють серйозну обізнаність. Серія листівок-малюнків, що подається, найповніше з-посеред видрукуваних донині в Україні відтворює історію становлення нашої державної і національної символіки.
Листівки створено в результа­ті майже дворічної пошукової роботи в архівах, наукової підго­товки матеріалів, а частково — й реконструкції першоджерел, на жаль, втрачених. В основі видан­ня —грунтовна стаття кандида­тів історичних наук Костянтина Гломозди й Данила Яневського “Українська національно-держав­на символіка: особливості історич­ної традиції”, що побачила світ у часописі “Філософська і соціоло­гічна думка” (1990, № 1-3).

Translate this page:

Книги

Всі книги
Translate »