ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ

1879–1943

Василь Королів-Старий

Василь Королів-Старий

Український вида­вець, художник і громадсь­кий діяч. Співзасновник і ди­ректор книжкового видавництва “Час” (Київ, 1908). Організа­тор і керівник художнього видавництва “День” (Київ, 1914), яке ви­пустило альбом кольорових репродукцій “Київ” (у творах художників) і з тих же кліше 24 поштові картки (три серії по 8 карток). Окремою лис­тівкою була видана копія з портрета Т. Шевченка, вико­наного І. Рєпіним для світли­ці на могилі в Каневі. На листівці з портретом Т. Шевченка надруковано фірмовий знак видавництв “День”, авторам якого був Охрім Судомора. Була випущена рекламна поштова картка із зображен­ням Золотих воріт у Києві і написом: “Склад в-ва “День”: Київ, Володимирська, 39, кв. 9″. Повторно 24 листівки були перевидані у 1919. Вони позначені новим видавничим знаком, що являє собою низький трикутник із вписа­ним словом “День”. 16 листі­вок видавництва “День” 1921 були перевидані в США українським видавництвом “Голос правди”. Вони складали окрему серію бла­годійних карток, відомих під назвою “Київські листівки”. Адресний бік цих листівок був художньо оформлений Юрієм Крайківським. На звороті надруковано черво­ною фарбою: “Поможіть голодним на Україні!”. Це звер­нення повторене англійсь­кою, французькою, німець­кою та чеською мовами. Нижче надрук французькою мовою: “Закордонна делега­ція Центральної комісії допо­моги голодуючим при Всеук­раїнському центральному ви­конавчому комітеті”. У ве­рхньому правому куті на міс­ці марки надруковано: “Голос правди”, 119 Е7 стріт, Нью- Йорк, 1921 р”. Королів-Старий у 1917—1919 був редак­тором журналу “Книгар”. З 1919 — в Чехословаччині, до­цент Української господарської ака­демії. Він є автором двох се­рій благодійних кольорових листівок “Українська жіноча ноша” (№ 1—8) і “Західноукраїнсь­ка жіноча ноша” (№ 9—16). Ці серії випущені українським видавництвом “Пробоєм” у Празі (1939-1940 ). На кожній листівці другої серії надруко­вано: “Частина доходу на фонд сиріт”.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »