ІВАН КОСИНІН

1883–1959

Іван Косинін

Іван Косинін

Український композитор і першорядний скрипаль-віртуоз; тонкий майстер мініатюрного ма­люнка в стилі модерн. Урод­женець Львова, Косинін отримав музичну освіту в Парижі і Брюсселі. Малюнки Косиніна, які друкувались у виданнях Українського педа­гогічного товариства, в календарях “Прос­віти”, в журналі “Ілюстрова­на Україна”, він надсилав до Львова із Франції, Італії, Америки, Індії і багатьох ін­ших країн світу, де проходи­ли його гастролі. Успіхи Косиніна-скрипаля часто пере­ростали в тріумф. Косинін — автор ряду графічних тво­рів, репродукованих тільки на листівках львівських ви­дань. Передовсім це серія благодійних карток “Дух До­рошенка”, “В степу”, “Шев­ченко над Дніпром”, “Посол у Мазепи” (видавництво П. Байди, Львів, 1913). На кожній з них є надрук: “Штих Ів. Косиніна. Часть доходу приз­начена на Рідну шкоду. 1913 року”. За штихом Косиніна Г. Гануляк видав листівку “Шевченкова могила” (№ 103). 1914 вийшло ще дві ювілейні листівки Косиніна. Історич­ною є картка з портретом Т. Шевченка, позначенням ювілейної дати і надруком: “Пам’ятка з Сокільського сі­чового здвигу” (видавництво Торго­во-промислового союзу). Ві­домо, що здвиг відбувся в ос­танню декаду серпня 1914 року. Через декілька днів після йо­го закінчення почалася Перша світова війна.

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »