ВІКТОР МАЛИНКА

1935

Віктор Малинка

Віктор Малинка

Віктор Олександрович Малинка відомий як аква­реліст та ілюстратор дитячої книги. Народився 17 серпня 1935 року в місті Таганрог (Росія) в робітничій сім’ї. З 1948 року навчався в образотворчої студії Будинку піонерів Таганрога у Валентини Яківни Григор’євої. З 1952 по 1957 рік Віктор Малинка навчався на живописному факультеті Ростовського художнього училища імені М. Б. Грекова. З 1961 по 1967 роки навчався на графічному факультеті Київського державного художнього інституту.

Ще студентом Віктор Малинка почав пра­цювати у видавництві “Молодь”. Після закінчення інституту він по­стійно співпрацює з книжковими видавництвами України. Художник щоразу відкриває для себе світ, який надовго поглинає усі його думки й по­чуття. Це світ дитячої казки. Чи то на­родна, чи авторська казка приваблює митця динамічністю та гостротою сю­жету, багатством декоративних мож­ливостей форми. Приступаючи до ро­боти над дитячою книгою, художник намагається віднайти способи найціліснішого злиття слова й зображен­ня. Характерні для фольклорної опові­ді епітети і метафори втілюються майстром шляхом використання тра­диційних декоративних мотивів, націо­нальних атрибутів, притаманних мис­тецтву та життєвому укладові народу, якому належить казка. Художнім принципом оформлення дитячої книги у Малинки є синтез двох естетичних ідеалів — декоративного та сюжетно-оповідного. Не нехтує він і тим враженням, яке можуть викликати у юного читача колір, орнамент чи ма­люнок оправи або обкладинки книги. Тут автор найчастіше використовує сюжетні композиції, оздоблюючи їх декоративними елементами, які під­креслюють національну приналеж­ність казки.

Відомий художник і своїми акварелями. Легкість, сокови­тість, прозорість, гнучкість акварелі у поєднанні з особистою оцінкою побаче­ного сприяли написанню чималого ря­ду серій робіт, позначених величезним географічним діапазоном: “Північ” (1972, 1973, 1977), “По Удмуртії” (1975), “Башкирія” (1978), “Вологодщина” (1979), “Приуралля” (1981), “Паланга” (1981), “Таймир” (1983). Серійність робіт — спосіб творчого мислення Малинки. Здатний глибоко відчувати красу природи, Віктор Олександрович не задовольняється одиничним вра­женням. Найперше він ставить перед собою завдання, активізуючи своє ставлення до зображуваного, відшуковує шляхи досягнення цільності композиції, причому цільності не просто декоративної, ритмічно-колірної, а емоційної. Тому й суто декоративне вирішення твору його не задоволь­няє— він прагне збагатити його, вдих­нути у нього живе почуття. І досягає цього незалежно від зображуваного моменту: чи то лісова галявина, чи па­норама квітучого лугу, чи сільська околиця. Композиції побудовано так, щоб глядач відчував себе ніби присут­нім у тому чи іншому куточку відтво­рюваної природи, вбираючи чарівли­вість навколишнього життя. Фарби його чисті, мажорні за звучанням. Бі­лий, блакитний, зелений, жовтий — улюблені кольори митця. Ніколи спів­відношення кольорів не спотворені надто вільним ставленням до них. По­будова композиції, колірна гармонія зберігають життєву природність.

Книги про Віктора Малинку:

Книги з ілюстраціями Віктора Малинки:

Translate this page:

Українські художники

Всі художники
Translate »